SBC Treu­hand St. Gal­len

Ben­ja­min Schrei­ber
Di­rek­tor, Sitz­lei­ter St. Gal­len
dipl. Wirt­schafts­prü­fer

Te­le­fon: +41 71 274 95 86
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Ben­ja­min Schrei­ber

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Im­mo­bi­li­en, Fi­nan­zie­run­gen, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen

Wal­ter Züst

Vi­ze­di­rek­tor
Fach­mann im Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen
mit eidg. Fach­aus­weis

Te­le­fon: +41 71 274 95 35, Di­rekt­wahl: +41 71 274 95 25,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Wal­ter Züst

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Branchen­ver­gleich, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung, Un­ter­neh­mens­be­ra­tung

In­grid Frei
Vi­ze­di­rek­to­rin
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fach­aus­weis

Te­le­fon: +41 71 274 95 35, Di­rekt­wahl: +41 71 274 95 27,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: In­grid Frei

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für:
Branchen­ver­gleich, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung, Un­ter­neh­mens­be­ra­tung

Bri­git­te Rüeg­ger

Pro­ku­ris­tin
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fach­aus­weis

Te­le­fon: +41 71 274 95 35, Di­rekt­wahl: +41 71 274 95 20,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Bri­git­te Rüeg­ger

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on

Ni­co­le Mes­ser­li
Sach­be­ar­bei­te­rin Treu­hand

Te­le­fon: +41 71 274 95 21, Di­rekt­wahl: +41 71 274 95 23,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Ni­co­le Mes­ser­li

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on

Sil­ke Kaf­frell
Sach­be­ar­bei­te­rin

Te­le­fon: +41 71 274 95 23,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Sil­ke Kaf­frell

Fa­bi­an Hohl
Sach­be­ar­bei­ter

Te­le­fon: +41 71 274 95 85,
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Fa­bi­an Hohl