SBC Fi­du­ci­ai­re SA

Va­lé­rie Mo­rel
Di­rec­tri­ce
Ex­per­te fi­du­ci­ai­re di­plô­mée
Ex­per­te en fi­nan­ce et con­trol­ling di­plô­mée

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Va­lé­rie Mo­rel

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für:
Branchen­ver­gleich, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung

Hans Haue­ter
Vice-di­rec­teur
Ex­pert comp­ta­ble di­plo­mé
Membre d’EXPERTsuisse

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Hans Haue­ter

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Branchen­ver­gleich, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung

Alex­and­re Hirschi
Re­spons­able de man­dat
Spé­cia­lis­te en fi­nan­ce et comp­ta­bi­lité bre­veté

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Alex­and­re Hirschi

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung

Phil­ip­pe Brul­hart
Re­spons­able de man­dat

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Phil­ip­pe Brul­hart

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Steu­er­be­ra­tung, Nach­fol­ge­re­ge­lung

Ma­ri­ne Wa­tier
Comp­ta­ble

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Ma­ri­ne Wa­tier

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on

Bil­ja­na Su­bo­tic
As­si­stan­te comp­ta­ble

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Bil­ja­na Su­bo­tic

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für: Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on

Ma­ga­li Ni­co­lier
As­si­stan­te comp­ta­ble

Te­le­fon: +41 21 721 78 11,
Fax: +41 21 721 78 19, E-Mail: Ma­ga­li Ni­co­lier

Ih­re Fach­spe­zia­lis­tin für:
Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen, Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on