SBC Fi­du­ciai­re SA Pully

Hans Haue­ter
Di­rec­teur de suc­cur­sa­le 
Ex­pert-comp­ta­ble di­plô­mé
BSc In­ter­na­tio­nal Hos­pi­ta­li­ty Ma­nage­ment (EHL)

Té­lé­pho­ne:  +41 21 721 78 11
E‑Mail: Hans Haue­ter

 

Del­phi­ne Dé­praz
Di­rec­tri­ce ad­join­te 
Ex­per­te-comp­ta­ble di­plô­mée
BSc éco­no­mie d'entreprise

Té­lé­pho­ne: +41 21 721 08 12
E‑Mail: Del­phi­ne Dépraz

 

Char­lè­ne Tho­ma
Re­sponsable de man­dat fi­du­ciai­re et fi­nan­ces
BSc éco­no­mie d'entreprise

Té­lé­pho­ne: +41 21 721 78 06
E‑Mail: Char­lè­ne Thoma

 

Mo­ni­ca Da Sil­va 
Re­sponsable de man­dat fi­du­ciai­re et fi­nan­ces
Spé­cia­lis­te en fi­nan­ce et comp­ta­bi­li­té
avec bre­vet fédéral

Té­lé­pho­ne:  +41 21 721 08 08
E‑Mail: Mo­ni­ca Da Silva

 

Alain Ber­claz
Re­sponsable de man­dat fi­du­ciai­re et fi­nan­ces
Ex­pert di­plô­mé en fi­nan­ce et controlling

Té­lé­pho­ne:  +41 21 721 78 15
E‑Mail: Alain Ber­claz

 

Alex­and­re Hir­schi
Re­sponsable de man­dat fi­du­ciai­re et fi­nan­ces
Spé­cia­lis­te en fi­nan­ce et comp­ta­bi­li­té avec bre­vet fédéral

Té­lé­pho­ne:  +41 21 721 78 10
E‑Mail: Alex­and­re Hirschi

 

Bil­ja­na Su­bo­tic
Col­la­bora­tri­ce spécialisée

Té­lé­pho­ne:  +41 21 721 78 09
E‑Mail: Bil­ja­na Subotic