Fach­spezia­list für Lie­gen­schaf­ten

SBC Bern

Ste­phan Thal­mann
Un­ter­neh­mens­be­ra­ter
Be­triebs­öko­nom FH
CAS Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung FH

Te­le­fon: +41 31 340 66 44, Di­rekt­wahl: +41 31 340 66 29,
Fax: +41 31 340 66 55, E-Mail: Ste­phan Thal­mann

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Im­mo­bi­li­en

SBC St.Gallen

Ben­ja­min Schrei­ber
Di­rek­tor, Sitz­lei­ter St. Gal­len
dipl. Wirt­schafts­prü­fer

Te­le­fon: +41 71 274 95 86
Fax: +41 71 274 95 39, E-Mail: Ben­ja­min Schrei­ber

Ihr Fach­spe­zia­list für:
Im­mo­bi­li­en, Fi­nan­zie­run­gen, Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen